etusivulle
     etusivu >> teemoja >> monimuotoinen työelämä
esittelyyn teemoihin yhteystietoihin linkkeihin kirjallisuuteen

KOHTI MONIMUOTOISTA TYÖELÄMÄÄ

Erilaisten ihmisten tasa-arvo on osa monimuotoisuutta

Monimuotoisuuden ajatuksessa otetaan huomioon ihmisten erilaisuus esimerkiksi sukupuolen, etnisen alkuperän, iän ja sukupuolisen suuntautumisen alueilla. Erilaisin perustein tapahtuvasta syrjinnästä on löydettävissä runsaasti yhteisiä piirteitä - niinpä myös kamppailua kaikenlaista syrjintää vastaan voidaan käydä yhteisin keinoin, peräänkuuluttamalla monimuotoisuuden toteutumista.

Monimuotoinen työntekijä?

Työ on kiistatta keskeisimpiä inhimillisen toiminnan alueita. Ollessaan työntekijä ihminen ei kuitenkaan lakkaa olemasta mies tai nainen, tiettyyn etniseen ryhmään kuuluva tai tietyn ikäinen: muiden ohella nämä persoonallisuuden piirteet ovat osa ihmisen identiteettiä myös työpaikalla ja ne saattavat vaikuttaa myös hänen toimintaansa. Sen sijaan, että kuva ideaalista työntekijästä yritetään ahtaa yksinkertaistavaan muottiin, tulisi huomioida ihmisten erilaisuus positiivisena voimavarana.

Monimuotoisuus työpaikalla on
kaikkien etu

Monimuotoisuuden ja tasa-arvon edistäminen työpaikalla lisää työntekijöiden viihtyvyyttä ja motivaatiota; hyvinvoiva henkilöstö puolestaan lisää työyhteisön tehokkuutta. Monimuotoinen työympäristö on usein myös innovatiivinen: totutut toimintamallit saavat erilaisten ihmisten tietojen ja taitojen myötä rinnalleen uusia ideoita ja menetelmiä. Elämme tosiasiallisesti hyvin erilaisten ihmisten kansoittamassa maailmassa. Yhteiskuntamme muuttuu yhä monikulttuurisemmaksi ja liikemaailman on pysyttävä kehityksessä mukana. Näin ollen monimuotoisuuden ja kaikenlaisen tasa-arvon kunnioittamisesta on yritykselle myös imagoetua. Erilaisten kulttuurien tunteminen ja monikulttuurisuus on jokseenkin välttämätöntä maailmanlaajuisilla markkinoilla toimivalle yritykselle.

Mitä voin tehdä monimuotoisuuden lisäämiseksi työpaikalla?

Vuosikausia homogeenisina pysyneissä työympäristöissä työnhakijoiden ja työntekijöiden monimuotoisuuteen ei välttämättä kiinnitetä automaattisesti riittävän paljon huomiota. Hyvä alku on ryhtyä analysoimaan työyhteisön toimintatapoja. Tässä voi olla apuna esimerkiksi tasa-arvosuunnittelu, jossa huomioidaan myös etniset vähemmistöt. Työpaikkojen tasa-arvotilanteesta voidaan laatia peruskartoitus; työntekijöiden asemaan liittyvät alueet ovat joiltakin osiltaan selkeästi mitattavissa. Tasa-arvon edistämiseksi tulisi asettaa selkeitä ja toteutettavissa olevia tavoitteita, joiden toteutumista seurataan säännöllisesti.

Monimuotoisuuajattelun tueksi voi ottaa esimerkiksi SETAn julkaiseman Be Equal, Be Different -teoksen, joka kertoo syrjinnästä ja sen torjumisesta. Sen keskeinen viesti on pyrkimys monimuotoisuuden toteutumiseen ja erilaisuuden hyväksymiseen niin työpaikoilla kuin muillakin elämänalueilla. Kirja on "muutoksen työkalupakki", joka on tarkoitettu käytettäväksi kaikkialla, missä syrjintää ja eristämistä tapahtuu.

Tasa-arvotoimiston tuottama julkaisu Tasa-arvon työkalupakki antaa työyhteisöille konkreettisia välineitä tasa-arvo-suunnitteluun. Esitteen painopiste on miesten ja naisten välisessä tasa-arvossa, mutta koska syrjinnän muodot ovat usein hämmästyttävän samanlaisia, pätevät esitteen ohjeet miltei sellaisenaan myös etnisten vähemmistöjen tasa-arvoa koskeviin kysymyksiin.

Tutustu myös oheisiin ETNAlaisten tekemiin "monimuotoisuuskartoituksiin" heille tutuista työpaikoista.linkkejä
kirjallisuutta

Etnalaisten
kertomaa:
Paikkakuntani monikulttuurisin työyhteisö
Kansainvälisyyttä kohtaamispaikalla
Monikulttuurinen työpaikka