etusivulle
     etusivu >> teemoja >> syrjitäänkö Suomessa?
esittelyyn teemoihin yhteystietoihin linkkeihin kirjallisuuteen

SYRJITÄÄNKÖ SUOMESSA?

Mitä on rasismi?

Rasismi voidaan määritellä ideologiaksi, jonka mukaan ihmiset muodostavat rodun ja/tai kulttuurin perusteella jaoteltuja, ylitsepääsemättömän erilaisia ryhmiä. Nämä ryhmät ovat hierarkkisesti arvotettavissa, mikä oikeuttaa joidenkin ryhmien ja niihin kuuluvien yksittäisten ihmisten negatiivisen kohtelun. Rasismia ovat sekä tämän ideologian mukaiset uskomukset että siihen perustuva toiminta. Rasistisilla mielipiteillä ja teoilla on aste-eroja: ne eivät suinkaan aina ole räikeän näkyviä, vaan ne voivat olla myös hienovaraisia ja vaikeasti havaittavia.

Miten tunnistan etnisen syrjinnän?

Etninen syrjintä on jonkin henkilön tai ryhmän asettamista muita huonompaan asemaan hänen/heidän etnisen taustansa vuoksi. Etnisen syrjinnän taustalla voi vaikuttaa rasismi, mutta yhtä hyvin se voi perustua esimerkiksi muukalaispelkoon tai muukalaisvihaan.

Etninen syrjintä voi olla suoraa...

Suorassa syrjinnässä on kyse ihmisten välisiin eroihin perustuvasta ei-hyväksyttävästä erottelusta. Esimerkiksi tästä käy vaikkapa etnisen alkuperän vuoksi saamatta jäänyt työpaikka tai asunto.

...tai epäsuoraa

Epäsuoraa syrjintää on toiminta, jonka vaikutuksesta ihmiset ilman hyväksyttävää perustetta joutuvat eri asemaan. Tekoa ei välttämättä ole tarkoitettu syrjiväksi, mutta sen seurauksena ihmiset tulevat kohdelluiksi eriarvoisesti. Epäsuorasta syrjinnästä voi olla kyse esimerkiksi tapauksessa, jossa työpaikan saaminen edellyttää hyvää suomen kielen taitoa tai Suomen kansalaisuutta.

Mitä tehdä etniselle syrjinnälle?

Ota selvää: Syrjinnän huomaaminen ja siihen puuttuminen voi helpottua sillä, että kerää aiheesta taustatietoja vaikkapa tutkimusten ja artikkeleiden avulla. Suomen tilanteeseen tutustumisen voi aloittaa esimerkiksi lukemalla Timo Makkosen tutkimusraportin Rasismi Suomessa 2000, joka on ensimmäinen kattavan yleiskuvan luova esitys aiheesta. Raportissa selvitetään rasismin ilmenemistä Suomessa, esitellään tilastojen ja tutkimusten valossa tämänhetkistä rasismitilannetta sekä analysoidaan rasismia käsittelevää tutkimusaineistoa. Makkonen ei tyydy pelkkään ilmiöiden esittelyyn, vaan pohtii raportissaan myös miten toimia rasismia vastaan esimerkiksi purkamalla rasistisia myyttejä ja ennakkoluuloja. Tutustumisen arvoisia ovat niin ikään syrjinnästä kertovat www-sivut sekä keskusteluryhmät.

Pohdi: Pohdi vaihtoehtoja. Minkä osapuolen kannattaisi puuttua syrjintään? Millä tavalla? Missä vaiheessa? Mikä voisi olla oma roolisi? Syrjintätilanteiden järjestelmällinen pohdinta yksin tai yhdessä voi auttaa valitsemaan oikean tavan reagoida. Ohessa on ETNAlaisten pohdintoja erilaisista syrjintätilanteista. Niissä nousee esille mm. se, miten syrjintä voi yhtä hyvin olla niin tekemättä jättämistä kuin tekemistäkin. Yhtäältä syrjiminen saattaa olla kätkettyä ja vaikeasti havaittavissa. Toisaalta taas tilanteilla on taipumus kärjistyä hyvinkin nopeasti, ellei niihin suhtauduta vakavasti.

Rohkaistu: Syrjintään saa ja tulee puuttua. Toisinaan puuttumattomuuden syy on se, että syrjintään puuttumisen vastuu on kaikilla yhtälaisesti. Usein vaatii suurtakin rohkeutta nousta esiin ja tarttua epämiellyttäväksi koettuun, konfliktinsiemenen sisältävään syrjintään. Ole rohkea ja tee aloite, vaikka muut eivät näytä siihen ryhtyvän!linkkejä
kirjallisuutta

Etnalaisten kertomaa:
Työnantaja asennetyössä
Oma syrjintä
Syrjintää lähiössä
Syrjintää työhönotossa