etusivulle
     etusivu >> teemoja >> lainsäädännöstä tukea
esittelyyn teemoihin yhteystietoihin linkkeihin kirjallisuuteen

LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ SAAT TUKEA

Säännöksiä syrjintää vastaan

Monen mielestä juridinen puuttuminen syrjintään saattaa tuntua ikävältä ja hankalalta, mutta toisinaan se on varsin perusteltua ja suorastaan välttämätöntä. Syrjintää koskevien säännösten tarkoitus on taata ihmisille yhdenvertainen kohtelu työntekijöinä ja työnhakijoina. Syrjintä kielletään sekä Suomen lainsäädännössä että Suomea sitovissa kansainvälisissä sopimuksissa. Suomen laeista syrjintään puututaan esimerkiksi perustuslaissa, työsopimuslaissa, laissa naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta sekä rikoslaissa. Näillä laeilla pyritään suojelemaan ihmisiä syrjinnältä työnhakutilanteesta aina palvelussuhteen päättymiseen saakka. Esimerkiksi työnhakijan tai työntekijän asettaminen epäedulliseen asemaan rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin tai kielen perusteella on rikoslain työrikosluvun mukaan rangaistava teko.

Myös Euroopan unionissa torjutaan rasismia ja syrjintää. Valmisteilla on niin sanottu syrjintäpaketti, joka tähtää syrjinnän kieltämiseen EU-maissa. Kesäkuussa 2000 annettiin pakettiin kuuluva direktiivi "rodusta tai etnisestä alkuperästä riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen täytäntöönpanosta" eli ns. rasismidirektiivi. Direktiivillä pyritään edistämään etnisten vähemmistöjen perusoikeuksia ja tasa-arvoista kohtelua mm. työelämässä. Direktiivi kieltää etniseen alkuperään perustuvan välillisen ja välittömän syrjinnän ja häirinnän. EU:n syrjintäpaketti sisältää rasismidirektiivin lisäksi valmisteilla olevan työsyrjintädirektiivin sekä ehdotuksen syrjinnän torjumista koskevaksi toimintaohjelmaksi.

Mistä apua?

Työelämään liittyvissä syrjintätapauksissa apua ja neuvoja antavat työsuojeluviranomaiset. Työsuojelua valvovat paikallistasolla työsuojelutoimistot.

Ammattiliitot ja työpaikan työsuojeluliitot auttavat jäseniään työpaikkojen syrjintätapauksissa.

Ihmisoikeusliitto tarjoaa resurssiensa puitteissa oikeudellista neuvontaa niille, jotka kokevat ihmisoikeuksiansa loukatun. Ihmisoikeusliitto, PL 126, 00101 Helsinki.

Yleistä oikeusapua anatavat valtion oikeusaputoimistot.

Ulkomaalaisia koskevaa lainsäädäntöä löydät myös internetistä.

Pakolaisneuvonta (etenkin turvapaikanhakijoille & pakolaisille).

Vähemmistövaltuutetun toimiston tehtäviin kuuluu mm. edistää hyviä etnisiä suhteita, seurata ja parantaa etnisten vähemmistöjen asemaa ja oikeuksia, raportoida, tehdä aloitteita ja tiedottaa. Vähemmistövaltuutettu, Työministeriö, PL 34, 00023 Valtioneuvosto.linkkejä
kirjallisuutta

Artikkeli (pdf):
Syrjintä
työelämässä